Chi phí sử dụng

    Tính toán, cân đối chi phí sử dụng phần mềm
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Hóa đơn GTGT
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Bộ báo cáo tài chính
Mẫu hóa đơn điện tử
Cấp số hóa đơn điện tử
Danh mục hóa đơn điện tử
500
500
500
500
500
© 2019 Copyright SOCASOFT

 

0909 30 54 30 Face Zalo